Δήλωση Συμμετοχής σε Αγώνες

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο αγώνα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους και αφού τα συμπληρώσετε να τα επισυνάψετε (όποια χρειάζονται), συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, στην φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

Δήλωση συμμετοχής

Δήλωση κατάστασης πληρώματος

Έντυπο ένστασης

Κατάλογος εισερχ – εξερχ.

Έντυπο διευκρινιστικών οδηγιών

Πρωτόκολλο ΕΙΟ